Iść, ciągle iść w kapeluszu w strone słońca

dzisiaj – 17 września w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”, odbyły się warsztaty kapeluszowe. Seniorki kreowały swoje nakrycia głowy, wykorzystując do tego głównie słoneczniki, kwiaty które są motywem przewodnim tegorocznych Obchodów XVI Dni Seniora. Zobaczymy je podczas „Parady Uśmiechu” 21 września 2021r. o godz.10:00.

Napisano w Bez kategorii

Regulamin Imprezy pn. „Defilada Uśmiechu”


Regulamin Imprezy pn. „Defilada Uśmiechu”

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki przebiegu imprezy pn. „Defilada Uśmiechu”, zwanej dalej „Przemarszem” oraz sposoby zachowania się jej uczestników, podczas trwania i przebiegu Przemarszu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz organizatorom.

§ 2

Organizatorem Przemarszu jest Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Saperów 27, reprezentowanym przez Barbarę Juszczyk-Galas, kierownika Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 3

1. Data Przemarszu: 21 września 2021 roku.

2. Godzina rozpoczęcia: 9:30.

3. Godzina zakończenia: 10:30.

4. Przemarsz organizowany jest w Świdnicy (woj. dolnośląskie).

5. Przemarsz rozpoczyna się na Rynku miasta, przy wejściu do Teatru Miejskiego (ul. Rynek 43, w Świdnicy), dalej następuje przemarsz wokół Rynku z finałem przy wejściu do Teatru Miejskiego (ul. Rynek 43 w Świdnicy).

§ 4

1. Uczestnikiem Przemarszu może być każda osoba – zwana dalej „Osobą Uczestniczącą” lub „Osobami Uczestniczącymi”.

2. Osoby uczestniczące w Przemarszu mogą poruszać się tylko pieszo, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych oraz dzieci w wózkach dziecięcych.

§ 5

Osoby Uczestniczące mają prawo w szczególności do:

1) przebywania na terenie Przemarszu, obejmującym pas jezdni oraz chodnika,

2) bezpłatnego uczestniczenia w Przemarszu,

3) korzystania z pomocy osób odpowiedzialnych za opiekę nad przebiegiem Przemarszu,

zwanych dalej „Obsługą” w razie wystąpienia takiej potrzeby,

4) zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencje.

§ 6

Osobom Uczestniczącym zabrania się, w szczególności:

1) wnosić oraz używać na terenie Przemarszu materiałów niebezpiecznych, narkotyków, broni, środków odurzających, substancji psychotropowych, cieczy zabronionych oraz cuchnących lub mogących narazić inne Osoby Uczestniczące na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo, pod groźbą wezwania odpowiednich służb porządkowych, mundurowych lub całkowitego usunięcia z uczestnictwa w Przemarszu,

2) głoszenie treści oraz dystrybucja materiałów propagujących treści faszystowskie, nazistowskie, totalitarne, komunistyczne itp.,

3) głoszenie treści: – nawołujących do dyskryminacji, przemocy i nienawiści na tle przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, orientacji seksualnej, – obrażających uczucia lub symbole państwowe i religijne, – naruszających prywatność, dobra osobiste i godność osób trzecich, – wulgarnych, nieprzyzwoitych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych, uznanych powszechnie za moralnie naganne, – propagujących alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne, – naruszających prawo polskie i międzynarodowe oraz naruszających zasady współżycia społecznego.

§ 7

1. Do Obsługi Przemarszu należą pracownicy Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.

2. Decyzje podejmowane przez Obsługę Przemarszu w zakresie jego zadań nie podlegają dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez Osoby Uczestniczące, o ile nie są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, w tym zakresie.

3. Każdy członek Obsługi Przemarszu posiada komplet informacji na temat Przemarszu.

4. Obsługa Przemarszu odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem Przemarszu, Osobami Uczestniczącymi, a służbami porządkowymi i medycznymi.

5. Obsługa Przemarszu po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez uczestników Przemarszu ma prawo:

1) nakazać zaprzestania łamania regulaminu Przemarszu,

2) nakazać opuszczenie terenu Przemarszu,

3) zwrócić się o pomoc do innych służb porządkowych (np. Policja, Straż Miejska).

§ 8

Organizator Przemarszu zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Przemarszu oraz usunięcia z terenu Przemarszu osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić Osoby Uczestniczące na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia lub osoby takie nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 9

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. O sprawach nie objętych Regulaminem decydują organizatorzy Przemarszu.

§ 10

Osoba Uczestnicząca, wchodząc na teren Przemarszu przyjmuje postanowienia niniejszego Regulaminu za obowiązujące oraz zobowiązuje się do podporządkowania im jak i decyzjom Obsługi podczas trwania Przemarszu.

§ 11

1. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie Przemarszu oraz w trakcie dotarcia i powrotu z Przemarszu.

2. Każdy uczestnik bierze udział w Przemarszu na własną odpowiedzialność.

§ 12

Osoby Uczestniczące w Przemarszu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku (fotografia, nagrania filmowe, itp.) przez Organizatora na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej zgodnie z art 13 RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 13

Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora Przemarszu:
www.senior-wigor.swidnica.pl

Świdnica, 01.09.2021 r.

Napisano w Bez kategorii

Obchody XVI Dni Seniora 2021


„…iść, ciągle iść w stronę słońca…” to refren piosenki zespołu „2 plus 1” i równocześnie hasło tegorocznych Obchodów XVI DNI SENIORA 2021 w Świdnicy. Utwór wybrzmi
21 września 2021 roku, o godzinie 10:00 na świdnickim Rynku podczas „Parady Uśmiechu”, która oficjalnie zainicjuje Obchody.

Z radością i pięknym nakryciem głowy wyjdą Seniorki i Seniorzy na centralny plac miasta, by barwnie zamanifestować swoją aktywną obecność w życiu społecznym Świdnicy. Seniorzy są istotną tkanką naszego miasta, która swoim doświadczeniem, życiową mądrością i erudycją wpływa na jego funkcjonowanie.

Tegoroczne Obchody zaczniemy już 17 września warsztatami ozdabiania kapeluszy. Natomiast oficjalne otwarcie uroczystości nastąpi 21 września o godzinie 10:00. Zaczniemy radosnym przemarszem „Parady Uśmiechu” wokół Rynku w towarzystwie Mażoretek świdnickiego zespołu „PRIMA”, potem idziemy do Teatru Miejskiego, gdzie nastąpi uroczyste przekazanie kluczy do Bram Miasta. W części artystycznej zobaczymy Teatr „Zielona Gęś” z Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Aktorzy wystąpią w spektaklu pt. „Rapsodia świdnicka-historia piernikiem pisana” w reżyserii Moniki Masłowskiej.

Oczywiście to nie jedyna impreza. Kolejnymi wydarzeniami, na które możemy zaprosić seniorów to wydarzenia sportowo-rekreacyjne: Igrzyska w Ziębicach, Impreza Plenerowa organizowana na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, Biesiada w Jędrzejowicach, wycieczka w okolice Dolnego Śląska, Senioralny Turniej Bilardowy, Marsz z kijkami (Nordic Walking) w pobliskim parku, natomiast Klub na ul. Malinowej proponuje treningi: Pilates i Joga.

Jak co roku zapraszamy na Dyktando na Wesoło, warsztaty plastyczne i taneczne, które
z pewnością będą wspaniałym przygotowaniem do Balu Seniora, który odbędzie się 21 października.

14 października grupa teatralna „UTWorki” ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza na swój najnowszy spektakl.

W tym roku po raz pierwszy podczas obchodów Dni Seniora odpędzie się WERNISAŻ pt: „Senior-Kreator – malarstwo inspirowane”. 26.10 zapraszamy do Wieży Ratuszowej na uroczyste otwarcie wystawy prac malarskich autorstwa Seniorów Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Świdnicy.

Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla seniorów bogatą ofertę filmową. Projekcje odbywać się będą w dniach: 30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10.

WAŻNE! Liczne wydarzenia mają ograniczoną ilość miejsc, więc wymagane są zapisy telefoniczne pod nr tel. 74 853 87 70, 74 853 83 20, 507 300 002, 506 283 426

Na wszystkie wydarzenia obowiązują maseczki!

Napisano w Bez kategorii

Układanki koralikowe kształtujące motorykę małą oraz stymujujące pracę mózgu wciagają seniorów z każdym dniem coraz bardziej.

Napisano w Bez kategorii

Zajęcia w Pracowni Złotej Igły – przygotowania kostiumów do nowego spektaklu.

Napisano w Bez kategorii

Pogadanka z panią podolog Joanną Bober na temat pielęgnacji, chorób oraz dolegliwości skórnych stóp.

Napisano w Bez kategorii

„Sport i dieta Cię hartują, nigdy źle się nie poczujesz.”
Krystyna Arcimowicz
„Jemy kolorowo, żyjemy zdrowo” Dorota Balcerek
„Zadbane zdrowie w młodości, sprzyja spokojnej
starości” Katarzyna Jankiewicz

Napisano w Bez kategorii

Podziwiając Dolny Śląsk lokalnie, czyli wnikliwa obserwacja Kościoła Pokoju w Świdnicy

Napisano w Bez kategorii

Zajęcia na świeżym powierzu…wreszcie!
W piątek odbył się pierwszy w tym roku grill dla seniorów, połączony z zajęciami ze śpiewu, gimnastyką oraz tańcami.

Napisano w Bez kategorii

Arteterapia

Kolorowy zawrót głowy, czyli szyjemy fartuchy
w Pracownii Złotej Igły.

Napisano w Bez kategorii

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70